artykuły

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Portal z ofertami cenaro.pl dostępny pod adresem internetowym http://cenaro.pl prowadzony jest przez Raphael Sobik, zamieszkały 44-206 Rybnik, ul. Kołłątaja 6, adres email biuro@cenaro.pl.
 2. Definicje:
  1. cenaro.pl – strona internetowa dostępna pod adresem: http://cenaro.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin cenaro.pl,
  3. Zewnętrzny sklep internetowy, Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez cenaro.pl,
  4. Oferta - jest to oferta zewnętrznego sklepu internetowego, wyświetlana w formie reklamy.
  5. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z portalu.
 3. cenaro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam udostępniane przez zewnętrzne sklepy internetowe. Za treści reklam odpowiadają zleceniodawcy, zewnętrzne sklepy internetowe.
 4. Każdy ze zewnętrznych sklepów internetowych, których reklamy są wyświetlane na cenaro.pl, posiada własny regulamin, regulujący sposób korzystania z ich sklepów. cenaro.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści regulaminów zewnętrznych sklepów internetowych.
 5. Do skutecznego przeglądania ofert w cenaro.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych cenaro.pl w związku z treścią lub formą reklamy (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.
 7. Użytkownicy jak i Zleceniodawcy obowiązani są do korzystania ze cenaro.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Ceny podane w cenaro.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 9. Ceny produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumienie art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego.
 10. cenaro.pl może bez prawa do odszkodowania wycofać lub wstrzymać wyświetlanie ofert zewnętrznych sklepów internetowych.
 11. Maksymalna kwota za odszkodowanie nie może być wyższa niż kwota przekazana na reklamę, której reklamacja się tyczy.
 12. cenaro.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie cenaro.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 13. cenaro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez cenaro.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 14. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2017 roku.
§2. KORZYSTANIE Z CZĘŚCI SERWISU Z OPINIAMI
 1. cenaro.pl nie weryfikuje treści udostępnianych przez użytkowników. Wszelkie działania użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu tworzenia opinii.
 3. Każda z opinii może być przez serwis cenaro.pl usunięta, bez podawania przyczyny.
 4. Użytkownik może zarządać usunięcia swojej opinii, kontaktując się w tej sprawie pod adres email biuro@cenaro.pl.
 5. Zabrania się kopiowania opinii i wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób w innych systemach informatycznych.
 6. Zamieszczając swoją opinię w cenaro.pl, akceptujesz w całości regulamin serwisu.